Økonomisaker

Anskaffelser

Anskaffelser ved UiB får et ANSK-nummer som skal brukes i saks- og journalposttitler.

Sakstittelen følger dette oppsettet:

 • ANSK-Anskaffelsesnummer Vare-/tjenestebeskrivelse (Leverandør)

 • For eksempel: ANSK-24-9999 Møbler og inventar (Gudmunds møbelfabrikk)

Sakstittel: ANSK-åå-xxxx Vare-/tjenestebeskrivelse (Leverandør)

Administrativ enhet: 2170 Økonomiavdelingen
Arkivdel: Saksarkiv
Primærklassering: Prinsipp: Arkivnøkkel UiB, ordningsverdi: 053.1
Én sak per anskaffelse/anbudsrunde

Journalposter

Dok

U. off.

Meddelelse om avvisning av tilbud fra konkurransen ANSK-åå-xxxx

U

Vurderes

Meddelelse om kontraktstildeling ANSK-åå-xxxx
Sendes til alle parter. Tildelingsbrev skjermes ikke, mens avvisningsbrev vurderes
skjermet etter avvisningsgrunn
U


Vurderes


Klage på tildeling ANSK-åå-xxxx

I

Vurderes

Klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser, tilsvar til klage ANSK-åå-xxxx

U

Vurderes

Signert kontrakt ANSK-åå-xxxx

U/I

K § 13,1

Andre dokumenter kan forekomme, f.eks. kontraktsendringer eller innsynskrav

Vurderes

Budsjett-, regnskaps- og rapporteringssaker

Administrative og tekniske funksjoner

Økonomiavdelingen sender ut et skjema til UiBs enheter for å kartlegge hvordan de administrative og tekniske funksjonene fordeles på faglige og administrative enheter. Det opprettes én sak per regnskapsår.

Sakstittel: Administrative og tekniske funksjoner åååå

Administrativ enhet: 2170 Økonomiavdelingen
Arkivdel: Saksarkiv
Primærklassering: Prinsipp: Arkivnøkkel UiB, ordningsverdi: 210
Én sak per regnskapsår

Journalposter

Dok

U. off.

Kartlegging av administrative og tekniske funksjoner åååå

N

Budsjett, budsjettprosess og rapportering ved Universitetet i Bergen

All intern korrespondanse mellom sentraladministrasjonen og enhetene om budsjett, budsjettprosess og rapportering, inkludert saker fra universitetsstyret. Det opprettes én sak per budsjettår.

Sakstittel: Budsjett, budsjettprosess og rapportering ved Universitetet i Bergen
åååå

Administrativ enhet: 2170 Økonomiavdelingen
Arkivdel: Saksarkiv
Primærklassering: Prinsipp: Arkivnøkkel UiB, ordningsverdi: 113
Én sak per budsjettår

Journalposter

Dok

U. off.

Budsjettprosessen for åååå

N/S

Foreløpige rammer for budsjett åååå

N/S

Innspill til budsjett åååå - enhet

N

Budsjettramme åååå - enhet

N

Budsjett åååå - tema

N

Budsjett og rapportering ved fakultetene

All korrespondanse mellom fakultetet og instituttene om budsjett og rapportering for hvert budsjettår. Det opprettes én sak per fakultet per budsjettår, og sakstittelen følger dette oppsettet:

 • Budsjett og rapportering åååå - fakultet

 • For eksempel: Budsjett og rapportering 2024 - Det psykologiske fakultet

Sakstittel: Budsjett og rapportering åååå - fakultet

Administrativ enhet: Fakultet
Arkivdel: Saksarkiv
Primærklassering: Prinsipp: Arkivnøkkel UiB, ordningsverdi: 113
Én sak per fakultet per budsjettår

Journalposter

Dok

U. off.

Budsjettildeling, budsjettforslag, etc.

N

Regnskaps- og årsavslutning

Riksrevisjonen sender i begynnelsen av hvert år ut et brev der de ber om å få tilsendt foregående års årsregnskap. Det opprettes én sak per regnskapsår og sakstittelen følger dette oppsettet:

 • Regnskaps- og årsavslutning åååå for Universitetet i Bergen

 • For eksempel: Regnskaps- og årsavslutning 2024 for Universitetet i Bergen

Sakstittel: Regnskaps- og årsavslutning åååå for Universitetet i Bergen

Administrativ enhet: 2170 Økonomiavdelingen
Arkivdel: Saksarkiv
Primærklassering: Prinsipp: Arkivnøkkel UiB, ordningsverdi: 134
Én sak per regnskapsår

Journalposter

Dok

U. off.

Regnskaps- og årsavslutning åååå for Universitetet i Bergen
Brev fra Riksrevisjonen
Svaret lastes opp i riksrevisjonens filopplasting Datalast
I

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av selskaper under Kunnskapsdepartementet

På vegne av Riksrevisjonen ber NOKUT (på vegne av Kunnskapsdepartementet) om årsrapporter fra forvaltningen av UiBs aksjeselskaper. Det opprettes én sak per regnskapsår og sakstittelen følger dette oppsettet:

 • Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av selskaper under Kunnskapsdepartementet åååå

 • For eksempel: Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av selskaper under Kunnskapsdepartementet 2024

Sakstittel: Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av selskaper under
Kunnskapsdepartementet åååå

Administrativ enhet: 2170 Økonomiavdelingen
Arkivdel: Saksarkiv
Primærklassering: Prinsipp: Arkivnøkkel UiB, ordningsverdi: 134
Én sak per regnskapsår

Journalposter

Dok

U. off.

Riksrevisjonens kontroll av universitet- og høyskolers forvaltning av selskaper
- beretninger for åååå
Brev fra NOKUT/Kunnskapsdepartementet
I

Rapportering av statens eierinteresser - selskap
U

Statsbudsjett og rapportering

All korrespondanse mellom UiB og Kunnskapsdepartementet om statsbudsjettet, inkludert saker fra universitetsstyret. Det opprettes én sak per budsjettår, og sakstittelen følger dette oppsettet:

 • Statsbudsjett og rapportering åååå

 • For eksempel: Statsbudsjett og rapportering 2024

Sakstittel: Statsbudsjett og rapportering åååå

Administrativ enhet: 2120 Universitetsdirektørens kontor
Arkivdel: Saksarkiv
Primærklassering: Prinsipp: Arkivnøkkel UiB, ordningsverdi: 113
Én sak per budsjettår

Journalposter

Dok

U. off.

Budsjettildeling, budsjettforslag, etc.

Statsregnskapet

All korrespondanse mellom UiB og Kunnskapsdepartementet om statsregnskapet, inkludert saker til universitetsstyret. Enhetenes egne styresaker om økonomisk status gjennom året holdes i egne saksnumre, for eksempel én sak per år.

Det opprettes én sak per regnskapsår, og sakstittelen følger dette oppsettet:

 • Statsregnskapet - regnskapsrapportering åååå (Statsrekneskapen)

 • For eksempel: Statsregnskapet - regnskapsrapportering 2024 (Statsrekneskapen)

Sakstittel: Statsregnskapet - regnskapsrapportering åååå (Statsrekneskapen)

Administrativ enhet: 2170 Økonomiavdelingen
Arkivdel: Saksarkiv
Primærklassering: Prinsipp: Arkivnøkkel UiB, ordningsverdi: 131
Én sak per regnskapsår

Journalposter

Dok

U. off.

Rapportering til statsrekneskapen for åååå
Brev fra Kunnskapsdepartementet
IKvartalsregnskap, rapporter, vedtak, etc.

Årsavslutning - frister i forbindelse med lønn og lønnsnær HR

Økonomiavdelingen sender ut påminnelse til enhetene om å fullføre tidsregistrering, registrering av ferieavvikling, betaling av reiseregninger m.m. før årsavslutning. Det opprettes én sak per regnskapsår, og sakstittelen følger dette oppsettet:

 • Årsavslutning åååå - frister i forbindelse med lønn og lønnsnær HR

 • For eksempel: Årsavslutning 2024 - frister i forbindelse med lønn og lønnsnær HR

Sakstittel: Årsavslutning åååå - frister i forbindelse med lønn og lønnsnær HR

Administrativ enhet: 2170 Økonomiavdelingen
Arkivdel: Saksarkiv
Primærklassering: Prinsipp: Arkivnøkkel UiB, ordningsverdi: 041.0
Én sak per regnskapsår

Journalposter

Dok

U. off.

Årsavslutning åååå - frister for lønn og lønnsnær HR

N

Årsoppgaver til selvstendig næringsdrivende

Det opprettes én sak per regnskapsår, og sakstittelen følger dette oppsettet:

 • Årsoppgaver til selvstendig næringsdrivende åååå

 • For eksempel: Årsoppgaver til selvstendig næringsdrivende 2024

Sakstittel: Årsoppgaver til selvstendig næringsdrivende åååå

Administrativ enhet: 2170 Økonomiavdelingen
Arkivdel: Saksarkiv
Primærklassering: Prinsipp: Arkivnøkkel UiB, ordningsverdi: 142
Én sak per regnskapsår

Journalposter

Dok

U. off.

Årsoppgave åååå

U

Fond og legater

Fond og legater har fra og med 01.01.2024 fått sin egen arkivdel i ephorte under journalenhet DS01. Arkivdelen heter «FOND – Arkiv for fond og legater» og de administrative enhetene i denne arkivdelen er (navn i stedet for 4 tall):

 • FOND-MELTZ – L. Meltzers Høyskolefond

 • FOND-FOL – Fond og legater ved Universitetet i Bergen

 • FOND-UNIF – Unifond AS

 • FOND-ANDRE – Andre stiftelser som UiB fører regnskap for

Kontaktpersoner for fondsforvaltningen ved UiB er Ursula Høie og Bodil Jakobsen Karlsen ved Økonomiavdelingen. Inntil 2024 arkiverte fondsforvaltningen sin dokumentasjon i Doculive.

Arkivering for fondsforvaltningen

Sakstittelen for saker i arkivdelen for fondsforvaltning følger dette oppsettet:

 • Årstall Navn på fond - tema

 • For eksempel: 2024 L. Meltzers Høyskolefond - tildeling - prosjektstipend

Sakstittel: åååå Navn på fond - tema

Administrativ enhet: Fondet
Arkivdel: Fond
Primærklassering: Prinsipp: Arkivnøkkel UiB, ordningsverdi: 161

Journalposter

Dok

U. off.

Tildelingsbrev tema fond åååå

U

Arkivering av søknader

De som søker (studenter, ansatte og eksterne) laster opp søknaden sin i en database som IT-avdelingen har laget. Her arkiveres både søknad og rapport, og det diskuteres om hvorvidt disse også skal arkiveres i ephorte.

Se også