Personlig opprykk til professor

Advarsel

Denne siden er noen år gammel og inneholder noe utdatert informasjon. Men vi er på saken!

Sakskomplekset er inndelt i to hoveddeler

Etter endringer i forskriften gjeldende fra 23.7.2010 er sakskomplekset er inndelt i 2 hoveddeler:

  • Fakultetene sine saker, bedømmelseskomiteene (saksarkiv).

  • Personalmapper for hver av søkerne (personalarkiv).

Fakultetene sine saker (saksarkiv)

Sakene rommer fakultetsstyrenes oppnevning av bedømmelseskomiteer, samt ulike henvendelser ved endringer i komiteenes sammensetning. (Universitetsstyret har 14.9.2010 delegert myndigheten til å nedsette bedømmelseskomiteer til fakultetsstyrene samt styret for BM arkivreferanse 2008/7421). Det er viktig at sakstittelen reflekterer fakultet- og fagtilhørighet samt tidsperiode for bedømmelseskomiteene.

oppdatert 23.7.2010

Sakstittel: Saksikon.jpg Det humanistiske fakultet – bedømmelseskomité – Nordisk språkvitenskap 2010-2013 Saksansvarlig: enheten

Primærklassering: ARKNOK

Jp ikon.jpg Journalposter

dok.

u.off

Minner om søknadsfristen for å søke personlig opprykk til professor | | Ber om forslag til komité for vurdering av fagområdene nordisk språkvitenskap for 2010-2013’


Fakultetet ber inst. om forslag til komité. Bedømmelseskomiteene kan oppnevnes for hver enkelt søknadsrunde, el for flere år av gangen

N

Forslag til sammensetning av bedømmelseskomité i nordisk språkvitenskap 2010-2013 | | Fakultetet mottar inst. sitt forslag til sammensetning av bedømmelseskomité

Fakultetene bruker N-dok til instituttene

X

Fakultetsstyresak XX til fakultetsstyremøtet XX.XX.XXXX | | Forslaget behandles i fakultetsstyret

X

Oppnevningsbrev til bedømmelseskomiteen for nordisk språkvitenskap 2010-2013 |

Fakultetsstyre sak ifm oppnevning av komité. Toveis lenking til aktuelle personalmappen’

U

Fakultetsstyresak XX til fakultetsstyremøtet XX.XX.XXXX | | Forslag til spesialsakkyndig avgjøres av fakultetsstyret

X

Habilitetsspørsmål

N/U

Andre dokumenter som kan forekomme

Personalmapper (personalarkiv)

Sakene inneholder den individuelle søknadsbehandlingen; søknader om opprykk, oversendelse søknader, informasjon til søker om komiteen, komiteens uttalelse, korrespondanse som oppstår ved oppnevning av evt. spesialsakkyndige samt positive/negative fakultetsstyre vedtak i den enkelte sak. Personalmappen lenkes (toveis) til fakultetssaken med rett fagområde for søker. Saken følger rutiner for personalmapper samt personlig opprykk til professor etter kompetanse og fagområde samt årstall, se også kapittel om Personalmapper – personalarkiv på wikien.

Navn markert med rød skrift skjermes i ePhorte

oppdatert 23.7.2010

Sakstittel: Saksikon.jpg Etternavn, fornavn mellomnavn - Personlig opprykk til professor etter kompetanse – fagområde 2009 Saksansvarlig: enheten

Primærklassering: ANR - Sekundærklassering: ARKNOK:

Jp ikon.jpg Journalposter

dok.

u.off

Søker om personlig opprykk til professor etter kompetanse 2009 | | Kopi: instituttleder og administrasjonssjef

I

Oppnevning av bedømmelseskomité for fagområde 20..-20.. | | Brev til søker om oppnevning og sammensetning av komité

U/I

Oppnevningsbrev til den spesialsakkyndige | | Søknad/arbeider sendes spesialsakkyndig

U

Informerer søker om spesialsakkyndig

U

Den spesialsakkyndiges uttalelse/ vurdering | | Praksis ved MAT.NAT: spesialistuttalelsen mottas ofte av komiteens leder og følger som vedlegg til komiteens uttalelse/vurdering

I

Sender spesialistuttalelsen til komiteen | | evt. ved lederInformerer søker om spesialsakkyndig

U

Komiteens uttalelse/vurdering | | evt. vedlagt spesialsakkyndig uttalelse Kopi: Instituttleder og administrasjonssjefInformerer søker om spesialsakkyndig

I

Oversender komiteens uttalelse/vurdering | | 2 ukers frist for evt. innsigelser mot saksbehandlingen el. merknader til de sakkyndiges uttalelse, evt. vedlagt uttalelse fra spesialsakkyndigInformerer søker om spesialsakkyndig

U

Innsigelser/merknader fra søker

I

Sender søkers innsigelser/merknader til de sakkyndige (komiteen) | | Merknader/innsigelser videresendes sakkyndige for evt. tilleggsuttalelse

U

Bedømmelseskomiteens tilleggsuttalelse

I

Saksforelegg til tilsettingsorganet, negativt / positivt vedtak | | Saken legges frem for fakultetsstyret for godkjenning av saksbehandlingen og tildeling av opprykk

X

Fakultetsstyresak XX til fakultetsstyremøtet XX.XX.XXXX

X

P: § 5,1. ledd

Tildeling av opprykk til professor etter kompetanse i fagområde | | Brev til søker om vedtak

U

P: § 5,1. ledd

Andre dokumenter som kan forekomme